Chính sách mới - Quyết định mới

Chủ Nhật, 12/08/2018, 01:13:15

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 995/QÐ-TTg giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập 39 quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong các lĩnh vực. Cụ thể, lĩnh vực kết cấu hạ tầng có 27 quy hoạch; sử dụng tài nguyên có 10 quy hoạch; Quy hoạch bảo vệ môi trường và Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập.

Thủ tướng yêu cầu các bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và văn bản hướng dẫn thi hành, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia, nhằm bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia quy định tại Luật Quy hoạch.

PV