Ban hành kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Sáu, 10/08/2018, 01:23:42

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Cụ thể: Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và bố trí trụ sở, trang thiết bị của Bộ phận Một cửa các cấp; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và kế hoạch này. Trong đó, UBND các cấp sẽ tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Một cửa. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh triển khai nhân rộng phần mềm một cửa điện tử thống nhất đối với các đơn vị chưa bảo đảm về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo quy định. Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch của bộ, cơ quan, địa phương mình; định kỳ hằng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng cao tỷ lệ thực hiện tại chỗ, bảo đảm tối thiểu lần lượt 20% và 50% TTHC thường xuyên phát sinh hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

PV