Ninh Bình giúp các xã có tính đặc thù phát triển

Thứ Tư, 13/06/2018, 22:03:02

Tỉnh ủy Ninh Bình đề ra nhiều giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2018 về nêu gương đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Ninh Bình giúp các xã có tính đặc thù phát triển

Mô hình trồng cây ăn quả của người dân xã Phú Long, huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cho thu nhập cao, ổn định. Ảnh: THÁI BÁ

Trong đó, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện chủ trương phân công các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa các xã có tính chất đặc thù (56 xã khó khăn trên một số lĩnh vực, mặt công tác).

Hai năm qua, chủ trương này đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kết nghĩa cụ thể hóa bằng nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, nhất là góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa đã giúp đỡ, hỗ trợ các xã đặc thù với tổng kinh phí hơn 46,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo niềm tin, khơi dậy nỗ lực vươn lên của nhiều đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, đã có 17 xã trong số 56 xã đặc thù của Ninh Bình được công nhận xã nông thôn mới.

* Vĩnh Long kiện toàn, tinh gọn các đơn vị gắn với nâng cao chất lượng cán bộ

Tỉnh ủy Vĩnh Long phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức phòng, ban trực thuộc và các đầu mối bên trong, tinh giản 10% biên chế so với năm 2015; sắp xếp, thu gọn các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, kiên quyết giảm, giải thể tổ chức hoạt động không hiệu quả, không thành lập tổ chức trung gian. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có điều kiện. Quản lý chặt chẽ biên chế các tổ chức trong hệ thống chính trị theo tiêu chuẩn, chức danh và vị trí việc làm; giảm tỷ lệ người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị. Quy định việc thi tuyển công chức, viên chức và từng bước thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ.

Tỉnh thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; trưởng ban dân vận là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; trưởng ban tuyên giáo là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thị, thành phố; hợp nhất ba văn phòng cấp ủy, HĐND và UBND cấp huyện; thí điểm hợp nhất một số cơ quan của Đảng, nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, huyện như: Tổ chức - Nội vụ; Kiểm tra - Thanh tra; cơ quan Đảng và Ủy ban MTTQ.

Kiên quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, buộc thôi việc, thay thế kịp thời người kém năng lực, phẩm chất đạo đức, không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, không hoàn thành nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động trực tiếp trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, bộ máy.

PV và TTXVN