Phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số

Thứ Bảy, 14/04/2018, 20:59:24

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021".

Các nội dung phổ biến, tuyên truyền gồm Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tập trung phổ biến pháp luật cho đồng bào, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân… Đồng thời, tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, chú trọng nâng cao nhận thức về các chính sách này, củng cố niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Hình thức tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp, kịp thời, chính xác, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp thực hiện lồng ghép có hiệu quả với các chương trình công tác dân tộc và chính sách dân tộc có liên quan.

HÙNG TRÁNG