Xã luận

Nhanh chóng triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương

Thứ Tư, 11/10/2017, 20:55:59
 Font Size:     |        Print

Sau một tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành Trung ương đã thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án và thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Hội nghị nhất trí đánh giá, nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế - xã hội chín tháng năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Dự báo, năm 2017, có thể hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật Đảng trong xử lý cán bộ sai phạm.

Tuy nhiên, nền kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Trung ương đã chỉ ra nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 và năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tại Hội nghị này, Trung ương đã thảo luận và thống nhất thông qua hai Nghị quyết Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Về công tác dân số trong tình hình mới. Đây là hai đề án quan trọng thể hiện tầm nhìn xa và sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng giống nòi và bảo đảm nguồn nhân lực phát triển bền vững đất nước. Trung ương cho rằng cần tập trung ưu tiên đầu tư từ ngân sách và có cơ chế, chính sách phù hợp huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển y tế và các dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Không ngừng phấn đấu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam; bảo đảm mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe; bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc tham gia và hưởng thụ bảo hiểm y tế và các dịch vụ liên quan. Về công tác dân số trong tình hình mới, Hội nghị chỉ rõ phải tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh quốc gia. Coi đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững; Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ của quốc tế, bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số.

Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối việc đổi mới, sắp xếp, xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Hội nghị đã xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi với lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra đối với tổ chức, bộ máy của toàn hệ thống chính trị, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách phải tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Nhà nước phải chăm lo bảo đảm cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ sự nghiệp công cho mọi tầng lớp nhân dân trên cơ sở tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước. Nhiều định hướng và giải pháp quan trọng đã được Trung ương chỉ rõ nhằm tiếp tục tách chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành với chức năng sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước và chức năng cung ứng dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả hơn.

Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đã biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ cao và bày tỏ niềm tin tưởng vào quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vào thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực. Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân”.

Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này đề cập đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng. Các cấp ủy đảng cần nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất, như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc Hội nghị.

NHÂN DÂN

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC