PHIÊN HỌP THỨ 14 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Thống nhất đầu mối quản lý nợ công

Thứ Ba, 12/09/2017, 18:30:30
 Font Size:     |        Print

Ngày 12-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 14, thảo luận dự án Luật Ðo đạc và Bản đồ; cho ý kiến (lần hai) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Buổi sáng, thảo luận dự án Luật Ðo đạc và Bản đồ (ÐÐBÐ), các ý kiến nhất trí về sự cần thiết ban hành luật như Tờ trình của Chính phủ, nhấn mạnh việc ban hành luật nhằm thể hiện rõ quan điểm của Ðảng và Nhà nước về nội dung này. Góp ý về tính khả thi, một số ý kiến cho rằng, dự thảo luật mới chỉ nêu các hoạt động ÐÐBÐ đã có và đang có, chưa tạo được cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động sẽ có trong tương lai. Bên cạnh đó, lĩnh vực ÐÐBÐ liên quan mật thiết những tiến bộ khoa học - công nghệ mới, có nhiều nội dung của ÐÐBÐ đã trở nên phổ thông, được truy cập miễn phí, thí dụ: sử dụng thiết bị kết nối in-tơ-nét có thể biết vị trí rất chính xác; sử dụng phương tiện bay, ra-đa trong đo đạc; bằng công nghệ la-de có thể biết một số khoáng sản dưới lòng đất mà không cần phải khoan thăm dò tốn kém như trước... Trong khi đó, dự án luật vẫn xây dựng theo lối truyền thống, cho nên Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những quy định cần thiết, nhất là những quy định về ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ ÐÐBÐ theo hướng tiên tiến, hiện đại, thống nhất và đồng bộ.

Buổi chiều, cho ý kiến (lần hai) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm cơ cấu lại ngân sách nhà nước, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Ðồng thời, thống nhất việc quản lý vay nợ cả trong nước và nước ngoài, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, nhất là việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay còn khó khăn, chưa gắn trách nhiệm vay nợ với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công. Thống nhất đầu mối quản lý còn đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc: một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Phần lớn ý kiến đề nghị, để bảo đảm minh bạch trong xác định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nợ công và bảo đảm tính chủ động của Chính phủ trong việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan, luật cần quy định rõ giao Bộ Tài chính làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong quản lý nợ công. Bên cạnh đó, Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể các bộ, ngành liên quan khi phối hợp quản lý nợ công, theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, hạn chế "luật khung, luật ống" gây khó khăn khi thực hiện, khắc phục tình trạng "người vay, người tiêu, người trả nợ".

Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước.

PV

Chia sẻ