72 năm Cách mạng Tháng Tám

Thứ Sáu, 18/08/2017, 19:56:35
 Font Size:     |        Print
 

"Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình ở một nước thuộc địa nửa phong kiến do giai cấp công nhân lãnh đạo... Ðó là thắng lợi của đường lối đoàn kết toàn dân, sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ ách thống trị của đế quốc và phong kiến. Ðó là sự tài tình, sáng tạo của Ðảng trong việc tạo thời cơ, nắm vững thời cơ, khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước".

HỒ CHÍ MINH

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC