Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng"

Tinh giản cán bộ theo hướng hiệu lực, hiệu quả

Thứ Năm, 11/05/2017, 22:01:42
 Font Size:     |        Print

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), TP Hà Nội đã đạt kết quả bước đầu. Mặc dù, tổng biên chế hiện có thấp hơn số biên chế được Trung ương giao, Hà Nội vẫn đặt mục tiêu, đến năm 2020, giảm ít nhất 10%, hoàn thành trước một năm theo lộ trình chung. Đích đến là tinh giản biên chế song hành với nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

“Ba tốt” và “năm rõ”

“Ba tốt” được Thành ủy Hà Nội xác định trong tinh giản biên chế là: nhận thức tốt, phương án tốt và chỉ đạo tốt. Đây là “chìa khóa” cho lĩnh vực khó và nhạy cảm, liên quan đến tổ chức và con người. Nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ CBCCVC được triển khai, nhưng chất lượng đội ngũ vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò của Thủ đô. Tại không ít cơ quan, đơn vị, cơ cấu, số lượng CBCCVC còn bất hợp lý, cồng kềnh, nhiệm vụ chồng chéo... đặt ra yêu cầu cơ cấu lại bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Vừa là cơ quan tham mưu, vừa được chọn làm điểm, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm (VTVL) cơ quan Ban Tổ chức cuối năm 2016. Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, cái khó là xác định số người cần cho một VTVL bởi có những tác động khách quan, những thời điểm và mức độ phức tạp của công việc khó định lượng. Nhiệm vụ tinh giản biên chế cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy cơ bản đã hoàn thành, giảm chín người so năm 2016, còn 51 CBCCVC, nhưng quan trọng hơn là bố trí đúng người, đúng việc, dựa trên bản mô tả VTVL và năng lực cá nhân. Thực hiện Đề án VTVL, đến năm 2020, Ban sẽ có 54 biên chế, cho 33 VTVL, trong đó, phó trưởng ban nhiều nhất là bốn người; mỗi phòng không quá hai phó trưởng phòng. Trên thực tế, việc sáp nhập, tinh giản tại một số cơ quan, đơn vị sẽ có những người đang ở vị trí trưởng xuống phó, đang cấp phó thành chuyên viên, hoặc thuộc diện nghỉ việc, cho nên không tránh khỏi tâm tư. Song không có “vùng cấm” với bất kỳ trường hợp nào mà hiệu quả công việc thấp.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đúng mục tiêu, hiệu quả đã có lộ trình tới năm 2020, theo hướng “năm rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả). Phương châm mỗi năm hoàn thành một việc; trên làm trước, dưới làm sau, từ thành phố tới cơ sở; đồng bộ ở cả ba khối Đảng, đoàn thể; chính quyền và hội đồng nhân dân; chọn ba đơn vị làm điểm là Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và Văn phòng HĐND thành phố. Vì là việc khó, cho nên phải quyết tâm cao mới đáp ứng yêu cầu Nghị quyết đề ra. Đến nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối; tiếp tục hoàn thiện đề án VTVL làm căn cứ tinh giản biên chế,...

Linh hoạt và tự chủ

Trước một số ý kiến băn khoăn, có nhất thiết áp dụng cứng tỷ lệ giảm biên chế 10%, Thành ủy Hà Nội nêu quan điểm là không giảm cơ học, mà giảm nơi thừa, người có năng lực yếu, sáp nhập những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ gần nhau; tăng thêm cho nơi thiếu dựa vào khung VTVL đã duyệt, trên nguyên tắc không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội đã hợp nhất hai đảng bộ khối: Doanh nghiệp và Du lịch; chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân tại bảy quận; kiện toàn 20 đơn vị khối Đảng, đoàn thể. Về khối chính quyền, sắp xếp 69 ban quản lý dự án từ thành phố tới quận, huyện thành 27 ban; sáp nhập ba quỹ (Đầu tư phát triển thành phố, Phát triển đất thành phố và Bảo vệ môi trường) thành một đơn vị. Tại 30 quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị tổ chức 12 phòng chuyên môn; giải thể phòng dân tộc tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức do số người dân tộc thiểu số quá ít... Sau sắp xếp, kiện toàn, TP Hà Nội đã giảm 59 phòng, ban và 39 trưởng phòng, ban và 143 phó trưởng phòng, ban tương ứng; giảm 130 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, 27 ban quản lý dự án, hai quỹ và tương ứng giảm 30 vị trí cấp trưởng và 69 vị trí cấp phó. Dự kiến khi hoàn thành, tại cấp quận, huyện giảm thêm 128 đầu mối đơn vị.

Đặt mục tiêu giảm gánh nặng ngân sách, Hà Nội khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển dần sang cơ chế tự chủ về tài chính và nhân sự. Trước mắt, làm điểm tại một số đơn vị thuộc ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội. Theo PGS, TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cơ chế tự chủ tạo động lực cho cán bộ y tế qua mức thu nhập không cào bằng, dựa trên hiệu quả công việc hằng tháng.

Với nhiều cách làm linh hoạt như chuyển đổi mô hình phòng công chứng tư nhân, xã hội hóa các cơ sở giáo dục, khám, chữa bệnh; thực hiện kiêm nhiệm đối với chức danh của CBCC cấp xã, nhất là cán bộ không chuyên trách ở cơ sở; khoán kinh phí chi trả phụ cấp, triển khai mô hình nhất thể hóa..., Hà Nội đã tinh giản đáng kể số biên chế hưởng ngân sách nhà nước thường xuyên. Đối với cán bộ dôi dư, áp dụng bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời gian bổ nhiệm, xem xét luân chuyển, điều động, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Còn nhiều băn khoăn

Qua tìm hiểu thực tế tại một số đơn vị cấp quận, huyện cho thấy sự vênh về số lượng biên chế, hợp đồng lao động khá lớn giữa một số đơn vị cùng chức năng, nhiệm vụ và điều kiện tương đương. So với đề án VTVL được phê duyệt, có đơn vị thiếu, đơn vị thừa, thậm chí thừa hàng chục nhân sự cấp quận, huyện. Không ít ý kiến cho rằng, đó là hệ quả từ cơ chế xin - cho, ở đâu “khéo” xin thì được nhiều biên chế, khi phải cơ cấu lại đội ngũ, số biên chế dôi dư lớn đã gây trở ngại, khó giải quyết.

Kinh nghiệm từ Quận ủy Tây Hồ, tinh giản biên chế là xem xét quá trình, phải làm từ gốc trong công tác cán bộ song song với quản lý chặt biên chế. Theo Đề án VTVL đã được Thành ủy Hà Nội phê duyệt, khối đảng, MTTQ và các đoàn thể của quận Tây Hồ được 75 biên chế cho 49 VTVL, trong khi hiện tại chỉ có 69 biên chế. Trước đó, Quận ủy chủ trương không đăng ký thi tuyển công chức hành chính và viên chức giáo dục. Đơn vị nào đang hoạt động tốt, không nhất thiết phải tăng cho đủ. Tây Hồ cũng là đơn vị đi đầu, có cách làm sáng tạo trong đánh giá chính xác khả năng, năng lực CBCCVC, qua bộ tiêu chí được cụ thể hóa tới từng vị trí, chức danh, từ quận tới cơ sở. Cách làm này duy trì nhiều năm và là căn cứ công bằng để tinh giản đúng người, đúng việc.

Vấn đề gây băn khoăn là, trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, quy mô dân số, quá trình đô thị hóa với các nhu cầu đời sống của Thủ đô không ngừng tăng, tỷ lệ thuận với khối lượng công việc và mức độ phức tạp đặt ra cho công tác quản lý, điều hành, liệu tinh giản biên chế vì thế mà trở nên bất cập? Theo lãnh đạo thành phố, mục tiêu cuối cùng là chất lượng thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính gắn thực hiện hiệu quả Năm trật tự văn minh đô thị, Năm kỷ cương hành chính và bộ Quy tắc ứng xử. Do đó, tinh giản biên chế không đơn thuần là giảm số người hưởng ngân sách, mà là rà soát chức năng, nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung quy chế, chấn chỉnh tác phong làm việc của CBCCVC. Có thể ghi nhận bước đầu qua việc chín sở, ngành, UBND từ quận, huyện tới cơ sở tại Hà Nội đã tổ chức đi làm sáng thứ bảy, giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công cũng được triển khai ở tất cả các cấp, phấn đấu đến năm 2020 cung cấp đến 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tinh giản biên chế là vấn đề nhạy cảm, liên quan đến trách nhiệm và quyền lợi của mỗi CBCC. Để quá trình này đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, ngành, tạo động lực trong công việc. Quá trình đó không thể thiếu sự công tâm, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm; tránh lợi dụng tinh giản biên chế để loại bỏ, trù dập cán bộ, tạo bè cánh.

KIỀU HƯƠNG và TIỂU PHƯƠNG

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC