Tiếng nói từ cơ sở

Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong các khu công nghiệp

Thứ Bảy, 15/04/2017, 03:04:59
 Font Size:     |        Print

Khảo sát mới đây tại một số tỉnh, thành phố và vùng kinh tế trọng điểm có khu công nghiệp (KCN) cho thấy việc thành lập và phát huy vai trò của tổ chức đảng trong KCN đã mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động, là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nơi nào có tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên mạnh, thì ở đó các phong trào thi đua mạnh; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh; quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động được bảo đảm. Cũng cần thấy rằng các KCN là nơi tập trung đông lực lượng lao động có trình độ tay nghề, họ cần được trang bị lý luận, nhận thức về vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình.

Mặc dù vậy, từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tại nhiều doanh nghiệp trong KCN, chưa có tổ chức đảng, công tác phát triển đảng viên mới cũng gặp khó khăn. Từ đó đặt ra yêu cầu về xây dựng, phát triển tổ chức đảng và lực lượng đảng viên tại các KCN, là một yêu cầu khách quan và cấp thiết, nhằm bảo đảm phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức đảng và đảng viên”.

Để đạt được mục tiêu đó, trước hết, cấp ủy, cơ quan liên quan cần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ này. Có chương trình, kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, để các chủ doanh nghiệp nhận thức rõ lợi ích của tổ chức đảng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tạo ra sự đồng tình, ủng hộ. Đồng thời kiên trì, nỗ lực trong lộ trình, tiến tới thành lập tổ chức đảng trong KCN để tập hợp đảng viên đang lao động tại KCN, đang sinh hoạt đảng ở địa phương về sinh hoạt tại KCN. Gắn liền với đó, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tăng cường cán bộ chuyên trách công tác đảng trong các KCN. Khi có đủ điều kiện thành lập chi bộ thì kịp thời quyết định tách thành chi bộ độc lập.

Cấp ủy, lãnh đạo các KCN coi trọng tuyên truyền, vận động, gắn liền đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có điều kiện tham gia học các lớp đối tượng đảng và bồi dưỡng đảng viên mới mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm được tổng kết ở nhiều KCN trong lĩnh vực công tác này là: Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức đảng trong KCN với công đoàn KCN, ban quản lý KCN trong quá trình vận động phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Ngoài công tác phát triển đảng, trong các buổi sinh hoạt phải tăng cường thông tin thời sự, chính sách mới, tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề nâng cao niềm tin tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ. Đổi mới cách thức sinh hoạt đảng trong KCN cho phù hợp, không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất, chuyên môn và đời sống của đảng viên.

ĐOÀN LÊ

Chia sẻ