Văn phòng Chính phủ tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

Thứ Tư, 11/01/2017, 13:51:26
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Chiều 11-1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ tham dự hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của VPCP.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức to lớn, song với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng, tích cực của VPCP. Phó Thủ tướng đề nghị VPCP tập trung làm tốt một số nhiệm vụ:

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu phải đúng, phải chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách chế độ, chỉ đạo điều hành và trong xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp, sát thực tế; tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục; không để sơ xuất, bảo đảm chất lượng chính sách, chế độ, pháp luật.

Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết, thi hành pháp luật và cơ chế chính sách. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn lời nói với hành động trong cả hệ thống hành chính.

Tập trung nâng cao năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời. Trong công tác thông tin truyền thông, VPCP phải đặc biệt chú trọng đưa tinh thần chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, nhất là tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ; nêu gương trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng; triển khai hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác cán bộ, chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục cải cách, đổi mới, trở thành mô hình tốt, cách làm hay cho các cơ quan khác trong hệ thống hành chính nghiên cứu, áp dụng.

HÀ THANH GIANG. Ảnh: TRẦN HẢI

Chia sẻ