Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối doanh nghiệp trung ương

Thứ Ba, 13/10/2015, 19:35:28
 Font Size:     |        Print

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và thực tiễn kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đó là những yếu tố quan trọng, bảo đảm các doanh nghiệp, đơn vị trong khối hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 35 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, ba đảng bộ cơ sở), 1.036 tổ chức cơ sở đảng, 5.561 chi bộ, với hơn 80.000 đảng viên. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, là công cụ vật chất quan trọng để Đảng và Nhà nước điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; hằng năm, đóng góp một phần ba tổng thu ngân sách quốc gia; tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hơn 1,3 triệu người lao động. 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững, có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực, cơ bản bảo toàn và phát triển được vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp được giao. Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn năng động, sáng tạo, tìm hướng đi phù hợp; giữ vững vai trò quan trọng để Đảng, Nhà nước kịp thời cân đối, điều tiết về thị trường xăng dầu, than, điện, phân bón, thép, xi-măng, dịch vụ bưu chính viễn thông, hàng không, hàng hải, đường sắt và hàng tiêu dùng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại nhà nước; là công cụ chủ lực để Đảng, Nhà nước thực hiện các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần đưa nền kinh tế dần phục hồi, có mức tăng trưởng khá. Các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực, đi đầu trong nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng - an ninh.

Kết quả 5 năm 2010-2015, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đạt tổng doanh thu 6.489.186 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 608.476 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.048.035 tỷ đồng. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010 - 2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,55% so với giai đoạn 2007 - 2010. So với năm đầu nhiệm kỳ 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng tới hơn 74,3%, đạt 1.178.000 tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.744.000 tỷ đồng.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa, thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Toàn bộ 28 doanh nghiệp, ngân hàng thuộc đối tượng phải tiến hành tái cơ cấu đã nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ. Năm công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty và ba ngân hàng thương mại nhà nước đã cổ phần hóa. Sáu công ty mẹ tổng công ty khác cũng đang tiến hành các bước thực hiện chủ trương này. Dự kiến hết năm 2015, sẽ cổ phần hóa 95 trong tổng số 186 doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong quá trình tái cơ cấu, các doanh nghiệp, ngân hàng không ngừng đổi mới và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh; từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã hỗ trợ 11.643 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn cả nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội của đất nước. 26 trong số 32 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thực hiện hỗ trợ 2.916,471 tỷ đồng, hỗ trợ cho 54 trong số 62 huyện nghèo của cả nước, vượt 32,2% so tổng số vốn cam kết.

Cùng với tập trung lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Việc đổi mới, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo các tổ chức Đảng xuất phát từ đặc thù, tính chất của các doanh nghiệp, nhất là những đơn vị mới chuyển đổi hình thức sở hữu. Việc lãnh đạo của Đảng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, vấn đề trọng tâm, sát thực tế doanh nghiệp, đơn vị. Đảng ủy Khối đã ban hành 11 Nghị quyết, 10 Chỉ thị, 18 Kết luận, 22 Quy định, 43 Hướng dẫn, 93 Kế hoạch, 3.285 Quyết định về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; đồng thời lãnh đạo tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng trong toàn Đảng bộ Khối; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng các Bộ quản lý ngành và phối hợp với cấp ủy địa phương trong lãnh đạo doanh nghiệp. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát nguyên tắc Đảng, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo hoạt động lớn, tạo động lực phát triển doanh nghiệp, như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ở các doanh nghiệp sau chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Xây dựng các loại mô hình đảng bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp T.Ư đến năm 2015, 10 sự kiện tiêu biểu của Khối Doanh nghiệp Trung ương hằng năm, Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp toàn quốc...

Nhìn tổng quát năm năm qua, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối được thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tốt. Mô hình tổ chức Đảng được kiện toàn phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng từng bước được nâng cao, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Trước tình hình nhiệm vụ và những yêu cầu mới, Đảng ủy Khối đã chủ động đề xuất và phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình tổ chức Đảng tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trình Ban Bí thư xem xét, quyết định; phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp.

Điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối 5 năm qua là tích cực, kiên trì, quyết liệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng thông qua tự phê bình và phê bình đã nghiêm túc nhận thấy những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và tự nhận trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Chính nhờ thực hiện tốt nghị quyết đặc biệt quan trọng này, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong khối ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, nhìn lại toàn diện các mặt công tác, bên cạnh những kết quả đạt được rất quan trọng, hoạt động của các doanh nghiệp trong khối còn một số hạn chế, yếu kém. Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư sau hơn tám năm xây dựng, phát triển ngày càng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý. Song, mô hình tổ chức và phương thức hoạt động còn nhiều vướng mắc. Đó là những vấn đề đặt ra trong nhiệm kỳ tới mà Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo khắc phục, để phát triển toàn diện hơn.

Với thành tích, kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, tin rằng Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thật sự là niềm tin, là điểm tựa của doanh nghiệp và người lao động. Đó là cơ sở, là động lực để các DN năng động, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao đời sống người lao động; đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

BÙI VĂN CƯỜNG
Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC