Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng

Yên Bái coi trọng rà soát, tổng hợp đánh giá tình hình nhân sự

Thứ Sáu, 12/06/2015, 14:58:05
 Font Size:     |        Print

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp huyện của Đảng bộ huyện Văn Chấn. Từ đại hội điểm đảng bộ cấp huyện đầu tiên được tiến hành thành công, hội nghị đã khái quát, rút ra những kinh nghiệm tốt trong công tác chuẩn bị, tổ chức, chỉ đạo điều hành đại hội; đồng thời tập trung phân tích chỉ ra những hạn chế, vấn đề cần lưu ý trong quá trình tiến hành đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2015-2020, với từng nội dung cụ thể về văn kiện, công tác tổ chức, điều hành...

Từ kinh nghiệm được rút ra tại đại hội điểm đảng bộ cấp huyện, gắn liền nắm bắt tình hình chung trong toàn đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tiến hành tốt các đại hội đảng bộ cấp huyện làm sau.

Theo đó, Tỉnh ủy đã cử các tổ công tác tiếp tục chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành đại hội ở từng đảng bộ; coi trọng rà soát, nắm tình hình nhân sự, tổng hợp đánh giá tình hình nhân sự cụ thể của các đảng bộ để kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh; chuẩn bị văn kiện đại hội; công tác bảo đảm an ninh chính trị địa bàn; chỉ đạo các cơ quan tăng cường bám sát địa bàn cơ sở kịp thời xử lý các vấn đề mới nảy sinh để có biện pháp xử lý kịp thời. Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào, phần việc thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ.

* Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) phát huy trách nhiệm các cấp ủy trong chuẩn bị văn kiện đại hội: Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) được Thường vụ Quân ủy T.Ư chọn tiến hành đại hội trước (ở cả ba cấp). Từ đó, Thường vụ Đảng ủy TCKT coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị đại hội Đảng bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ TCKT phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng các văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng tốt nhất.

Thường vụ Đảng ủy TCKT yêu cầu cấp ủy các cấp chuẩn bị các văn kiện đại hội phải phản ánh trung thực những nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, bảo đảm được yêu cầu "bốn rõ": rõ ưu điểm, khuyết điểm; rõ nguyên nhân; rõ kinh nghiệm; rõ phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo, làm cơ sở để đại hội nghiên cứu, đóng góp, phát biểu có trọng tâm, trọng điểm, đúng bản chất vấn đề.

Trong chuẩn bị báo cáo chính trị ở từng cấp đã bám sát định hướng của trên, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; đánh giá, dự báo đúng tình hình, thấy rõ thuận lợi, khó khăn liên quan để xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ mới một cách toàn diện, tổng thể; xác định được thế mạnh, nhiệm vụ trọng yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với những giải pháp đột phá, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hệ thống văn kiện, cấp ủy các cấp thành lập tiểu ban văn kiện hoặc phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bí thư cấp ủy cùng cấp; tranh thủ sự giúp đỡ của cơ quan chức năng trong xây dựng, hoàn thiện văn kiện trước khi trình cấp ủy cấp trên xem xét, tham gia đóng góp ý kiến. Việc xây dựng báo cáo chính trị được kiểm tra thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ. Theo đánh giá của cơ quan cấp trên, hệ thống văn kiện, nhất là báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ TCKT đã phát huy được trí tuệ tập thể, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

PV

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC