Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh & bền vững

QUỐC BÌNH

Thứ sáu, 05/01/2018 - 11:02 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Chỉ tiêu kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng được đề ra là khoảng 4%.

Ngay ngày đầu tiên của năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP (NQ 01) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và Dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (TTKT) nhanh, bền vững, thực hiện quyết liệt và đồng bộ ba đột phá chiến lược.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 theo NQ của Quốc hội (QH), Chính phủ đề ra phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và xác định trọng tâm chỉ đạo điều hành là: Thứ nhất, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp (DN), thúc đẩy TTKT; Thứ hai, thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Thứ ba, chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo NQ của QH, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể phục vụ công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, điều hành đồng bộ các chính sách vĩ mô, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng với chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương và các chính sách khác; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,7%, kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%. Tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp cân đối vĩ mô, diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ; phấn đấu giảm lãi suất cho vay phù hợp điều kiện kinh tế vĩ mô; ổn định và phát triển thị trường ngoại tệ, tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Mở rộng tín dụng đi đôi nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành NS chặt chẽ, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được giao. Mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong việc quản lý thu, nhất là khu vực kinh tế phi chính thức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN; phấn đấu tăng thu NSNN 3% so dự toán QH giao.

Triệt để tiết kiệm các khoản chi NSNN, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô-tô công và trang thiết bị đắt tiền; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài...; chỉ ban hành mới cơ chế, chính sách chi NSNN khi có nguồn tài chính bảo đảm. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên NST.Ư đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng đến ngày 30-6-2018 chưa phân bổ, trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Kiểm soát bội chi NSNN ở mức 3,7% GDP.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài NS, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay, trả nợ. Phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6% GDP. Tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực NSNN gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển KT-XH. Thúc đẩy xuất khẩu (XK), đẩy mạnh mở rộng thị trường gắn với đơn giản hóa TTHC trong hoạt động xuất, nhập khẩu (XNK), nhất là thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Bảo đảm cân đối XNK, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch XK từ 8% đến 10% so năm 2017, kiểm soát nhập siêu dưới 3% so tổng kim ngạch XK.

Tập trung cải cách TTHC liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, tiếp cận tín dụng... giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, DN. Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh…

Bên cạnh đó, NQ 01 của Chính phủ cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thúc đẩy mạnh mẽ cải cách TTHC; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông.