Thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Hai, 27/08/2018, 22:58:56

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”; Công văn số 3135-CV/VPTW ngày 16-1-2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9-5-2017 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 kèm theo Quyết định số 2570/QĐ-BTNMT ngày 14-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của Bộ như sau:

1. CÁC CHỨC DANH THI TUYỂN

a) Một Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, phụ trách các lĩnh vực đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra giáo dục.

b) Trưởng phòng Thanh tra tài nguyên và môi trường miền trung, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THI TUYỂN

a) Thông báo thi tuyển được đăng trên Báo Nhân Dân, Báo Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Các nội dung liên quan đến thi tuyển như đối tượng; tiêu chuẩn, điều kiện dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi… được quy định cụ thể tại các văn bản được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ www.monre.gov.vn), bao gồm:

- Quyết định số 3302/QĐ-BTNMT ngày 22-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 2570/QĐ-BTNMT ngày 14-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018.

3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

a) Về thời gian

- Đăng thông báo thi tuyển: từ ngày 27-8-2018 đến ngày 17-9-2018.

- Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: từ ngày 27-8-2018 đến ngày 17-9-2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: dự kiến từ ngày 24-9-2018 đến ngày 8-10-2018.

- Tổ chức thi viết: dự kiến từ ngày 10 đến 13-10-2018.

- Tổ chức thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày 26 đến 29-10-2018.

b) Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (ngoài bì hồ sơ đề nghị ghi rõ chức danh dự tuyển; trường hợp 01 người dự tuyển nhiều chức danh thì mỗi chức danh đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ).

Bộ Tài nguyên và Môi trường không trả lại hồ sơ khi thí sinh đã đăng ký dự thi.