Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên mời họp

Thứ Sáu, 04/08/2017, 07:34:14
 Font Size:     |        Print
 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên (Công ty) trân trọng kính mời các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đến dự cuộc họp Hội đồng Quản trị.

Cuộc họp này căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Bình An Hà Tiên đã được các cổ đông thông qua ngày 25-1-2016; Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty và theo yêu cầu của 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị gồm ông Vũ Xuân Huyền và ông Vũ Lê An.

I. Thời gian họp: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2017.

II. Địa điểm họp: Tại trụ sở chính của Công ty (Khu phố 3, Phường Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang).

III. Chủ tọa cuộc họp: ông Vũ Xuân Huyền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

IV. Nội dung chính của cuộc họp: Giải quyết các vấn đề quản lý nội bộ của công ty

Rất mong các Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự đông đủ để cuộc họp được tiến hành.

VŨ XUÂN HUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chia sẻ