Một số chương trình phát sóng ngày 6-11

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Nhận diện các tổ chức chống cộng của người Việt ở nước ngoài - Kỳ 1 / 08:45 Chuyển động truyền thông / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Tinh tế tranh thêu tay / 11:30 Thời sự (06/11/2018)

TIN BÀI KHÁC