Trả lời bạn đọc

Thứ Sáu, 11/08/2017, 18:52:09
 Font Size:     |        Print

* Bạn Nguyễn Thị Hạ (phường Ninh Khánh, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) hỏi: Quy định mới về thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng?

Trả lời: Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16-5-2017 quy định về thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng (CTRXD): CTRXD phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cơ sở tái chế, công trình khác để tái chế, tái sử dụng; Việc vận chuyển phải theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương; Các phương tiện vận chuyển CTRXD phải là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định; Trong quá trình vận chuyển, phương tiện vận chuyển phải bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi; Trong trường hợp chủ nguồn thải tự vận chuyển CTRXD thì phải tuân thủ các quy định tại Ðiều này.

* Bạn Lê Thùy Linh (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) hỏi: Thời điểm công khai báo cáo dự toán ngân sách nhà nước?

Trả lời: Theo Thông tư 61/2017 TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15-6-2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, thì thời điểm công khai báo cáo dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) (như sau: Phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có). Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN hằng quý, 6 tháng phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc quý và sáu tháng. Báo cáo tình hình thực hiện NSNN hằng năm được công khai chậm nhất là năm ngày làm việc, kể từ ngày đơn vị báo cáo đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp. Báo cáo quyết toán NSNN phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

* Bạn Linh Đan (Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh) hỏi: Tiết dạy của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường phổ thông được quy định mới như thế nào?

Trả lời: Theo Thông tư 15/TT-BGD ÐT ngày 9-6-2017 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) sửa đổi bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 28 ngày 21-10-2009 của Bộ trưởng GD và ÐT, thì Bổ sung khoản 2a, Ðiều 11 như sau: "2a. Tiết dạy của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện theo quy định: Dạy các nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông và đặc thù (nếu có) đối với trường phổ thông và khung chương trình đối với trường dự bị đại học do Bộ trưởng GD và ÐT ban hành, hướng dẫn. Bảo đảm số tiết theo quy định về định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy định tại Thông tư này và công khai tại hội nghị công chức, viên chức hằng năm của nhà trường".

BAN BẠN ÐỌC